Страни играчи одлазе, „Телеком“ се шири

Упу­ће­ни ка­жу да ши­ре­њем би­зни­са на ре­ги­он на­ци­о­нал­на ком­па­ни­ја по­ве­ћа­ва сво­ју вред­ност што ће јој по­мо­ћи да из­др­жи кон­ку­рен­ци­ју

На тр­жи­шту те­ле­ко­му­ни­ка­ци­ја у ре­ги­о­ну уве­ли­ко се ме­ша­ју кар­те. Нор­ве­шки „Те­ле­нор” оти­шао је из ре­ги­о­на, а на ње­го­во ме­сто до­шла је че­шка ППФ гру­па. Аме­рич­ки ин­ве­сти­ци­о­ни фонд ККР про­дао је „Ју­нај­тед гру­пу” у окви­ру ко­је по­слу­је ка­блов­ски опе­ра­тер СББ, а ку­пац је бри­тан­ски ин­ве­сти­ци­о­ни фонд „БЦ парт­нерс”. „Дој­че Те­ле­ком” по­вла­чи се из ре­ги­о­на и са­да про­да­је „Те­ле­ком Ал­ба­ни­ја” за ко­ји кон­ку­ри­ше наш „Те­ле­ком Ср­би­ја”.

На­ци­о­нал­на те­ле­ко­му­ни­ка­ци­о­на ком­па­ни­ја кре­ну­ла је у офан­зи­ву. Осим по­ме­ну­те на­ме­ре о ши­ре­њу на Ал­ба­ни­ју наш „Те­ле­ком” већ по­ве­ћа­ва по­сло­ва­ње у Ре­пу­бли­ци Срп­ској. На­и­ме, „Те­ле­ком Срп­ске”, ко­ји је у вла­сни­штву „Те­ле­ко­ма Ср­би­ја”, ку­пу­је та­мо­шња два ка­блов­ска опе­ра­те­ра. Про­шлог ме­се­ца Ко­ми­си­ја за за­шти­ту кон­ку­рен­ци­је БиХ да­ла је зе­ле­но све­тло за пре­у­зи­ма­ње ка­блов­ског опе­ра­те­ра „Тел­рад нет Би­је­љи­на”, а ових да­на об­ја­вље­но је да је „Те­ле­ком Срп­ске” ку­пио 100 од­сто уде­ла у ком­па­ни­ји „Блиц­нет Ба­ња Лу­ка”. Про­да­вац је „Те­ле­ком Сло­ве­ни­ја”. Упу­ће­ни ка­жу да ши­ре­њем би­зни­са на ре­ги­он на­ци­о­нал­на ком­па­ни­ја по­ве­ћа­ва сво­ју вред­ност што ће јој по­мо­ћи да из­др­жи кон­ку­рен­ци­ју.

Мах­муд Бу­ша­тли­ја, кон­сул­тант за стра­на ула­га­ња, ка­же да је за сва­ку по­хва­лу од­лу­ка да се „Те­ле­ком” ши­ри на ре­ги­он.

– За ме­не, као про­тив­ни­ка при­ва­ти­за­ци­је ове ком­па­ни­је, то је до­бра од­лу­ка. Ка­да се по­гле­да­ју пла­ни­ра­ни пе­то­го­ди­шњи нов­ча­ни то­ко­ви ви­ди се да ком­па­ни­ја има ка­па­ци­тет да се за­ду­жи, али и да то ла­ко вра­ти. То се ви­де­ло и по то­ме што је и до са­да зна­чај­но ин­ве­сти­ра­ла. Пр­во је 2007. го­ди­не ку­пи­ла „Те­ле­ком Срп­ске” за 646 ми­ли­о­на евра, а 2012. го­ди­не от­ку­пи­ла је 20 од­сто грч­ких ак­ци­ја за 380 ми­ли­о­на евра. Пре то­га је от­ку­пи­ла 29 од­сто ита­ли­јан­ског уде­ла за 195 ми­ли­о­на евра – ка­же Бу­ша­тли­ја.

За­мер­ка овог струч­ња­ка је што они са ши­ре­њем на ре­ги­он ни­су кре­ну­ли ра­ни­је. Под­се­ћа да је бив­ши ме­наџ­мент, са Бран­ком Ра­дуј­ком на че­лу, имао та­кве пла­но­ве, па и за ку­по­ви­ну сло­ве­нач­ког „Те­ле­ко­ма”, а да је са­да­шње ру­ко­вод­ство ду­го окле­ва­ло.

– Пу­но вре­ме­на је из­гу­бље­но. Би­ла је кри­за и мо­гло се ку­пи­ти и ви­ше. Упра­во „Дој­че Те­ле­ком”, ко­ји је при­су­тан сву­да у ре­ги­о­ну, био је у те­шко­ћа­ма због ко­јих је мо­рао да про­да мо­бил­ну те­ле­фо­ни­ју у САД, као и сво­ју ен­гле­ску фир­му. У Ал­ба­ни­ји са­да про­да­ју „Те­ле­ком”, за ко­ји ми кон­ку­ри­ше­мо, а при­су­тан је и у Ру­му­ни­ји, Бу­гар­ској, Ма­ђар­ској. Мо­гли смо и ра­ни­је не­што од ње­га да ку­пи­мо – ка­же он.

По ње­го­вим ре­чи­ма и ку­по­ви­на ка­блов­ских опе­ра­те­ра део је стра­те­ги­је ши­ре­ња и по­ве­ћа­ва­ња мул­ти­ме­ди­јал­не по­ну­де кли­јен­ти­ма. Зна­чи, ко­ри­сни­ци­ма ну­де не са­мо фик­сну и мо­бил­ну те­ле­фо­ни­ју, већ и те­ле­ви­зи­ју, кућ­ни ин­тер­нет.

– Том пред­у­зе­ћу не­до­ста­је да­ља про­фе­си­о­на­ли­за­ци­ја ме­наџ­мен­та, у сми­слу да за­ра­де ме­на­џе­ра мо­ра­ју да бу­ду ве­за­не за про­фит ком­па­ни­је, јер је то на­чин да се ис­кљу­че ути­цај по­ли­ти­ча­ра и ра­зна спон­зор­ства. Ка­да се од глав­ног ме­на­џе­ра бу­де тра­жи­ло да фи­нан­си­ра не­ки фуд­бал­ски клуб он ће то да пла­ћа де­лом из соп­стве­не за­ра­де па ће мо­ћи да од­би­је. То је био про­блем с фик­сном пла­том Пе­те­ра Ка­ма­ра­ша у „Же­ле­за­ри” – ка­же Бу­ша­тли­ја.

Да ли ће срп­ски „Те­ле­ком” ус­пе­ти да се про­ши­ри на Ал­ба­ни­ју ви­де­ће­мо. Иако је са 60 ми­ли­о­на евра дао нај­по­вољ­ни­ју по­ну­ду за ку­по­ви­ну „Те­ле­ко­ма Ал­ба­ни­ја”, „Те­ле­ком Ср­би­ја” ни­је до­бро­до­шао у Ал­ба­ни­ју, пре­но­си при­штин­ски лист „Ко­ха ди­то­ре”.

По­зи­ва­ју­ћи се на зва­нич­не из­во­ре из ал­бан­ске вла­де, лист на­во­ди да се ви­ше пред­став­ни­ка срп­ске ком­па­ни­је са­ста­ло са пред­став­ни­ци­ма Ми­ни­стар­ства са­о­бра­ћа­ја и те­ле­ко­му­ни­ка­ци­ја у Ти­ра­ни. „То­ком овог са­стан­ка, пред­став­ни­ци ‘Те­ле­ко­ма Ср­би­је’ по­ста­ли су све­сни ста­ва ал­бан­ске стра­не да ни­су до­бро­до­шли да по­ста­ну део тр­жи­шта мо­бил­них те­ле­фо­на, иако су ин­ве­сти­ци­је Ср­би­је ва­жне за Ал­ба­ни­ју”, ци­ти­ра лист не­и­ме­но­ва­ног зва­нич­ни­ка ал­бан­ске вла­де. „‘Те­ле­ком Ср­би­ја’ у Ал­ба­ни­ји ни­је до­бро­до­шао. Иако је од­лу­ка на са­мим ком­па­ни­ја­ма, уче­шће ‘Те­ле­ко­ма Ср­би­је’ на тр­жи­шту мо­бил­них те­ле­фо­на мо­же до­не­ти ре­ак­ци­је ко­је би мо­гле не­га­тив­но да ути­чу на са­му ком­па­ни­ју. Спрем­ни смо и оче­ку­је­мо срп­ске ин­ве­сти­ци­је у зе­мљи, али за овај сек­тор пре­фе­ри­ра­мо ин­ве­сти­то­ра са дру­гим про­фи­лом”, ре­као је ли­сту, са­го­вор­ник из ал­бан­ског Ми­ни­стар­ства са­о­бра­ћа­ја.

Ми­ни­стар тр­го­ви­не и те­ле­ко­му­ни­ка­ци­ја Ср­би­је Ра­сим Ља­јић из­ја­вио је прет­ход­них да­на за Ра­дио сло­бод­на Евро­па да по­ну­да „Те­ле­ко­ма Ср­би­ја” за ку­по­ви­ну „Те­ле­ко­ма Ал­ба­ни­ја” не зна­чи да је др­жа­ва од­у­ста­ла од иде­је о про­да­ји те ком­па­ни­је, већ да се на тај на­чин по­ве­ћа­ва ње­на вред­ност. Ина­че, већ ду­го се на­га­ђа да се раз­ми­шља и про­да­ји ма­њин­ског уде­ла.

– Бу­џет је у су­фи­ци­ту та­ко да вла­да ни­је при­ти­сну­та фи­нан­сиј­ским раз­ло­зи­ма и не мо­ра да про­да „Те­ле­ком”. О про­да­ји ма­њин­ског па­ке­та се стал­но при­ча. Сма­трам да је то бо­ља оп­ци­ја, јер на тај на­чин па­ре до­би­ја ди­рект­но ком­па­ни­ја и мо­же да их уло­жи у раз­вој. Про­блем је ка­да др­жа­ва про­да­је па па­ре оду у бу­џет и по­тро­ше се за са­свим дру­ге на­ме­не. Но­ви вла­сник мо­ра да ин­ве­сти­ра што је до­дат­ни тро­шак па за­то та­кав кон­цепт про­да­је про­па­да – сма­тра Бу­ша­тли­ја.

 

Аутор Јована Рабреновић

 

Извор Политика, 7. октобар 2018.