Ideja o bojkotu izbora nema međunarodnu podršku

Sve je veća verovatnoća da se opozicija neće ujediniti oko bojkota izbora. Njeno učešće na izborima priželjkuje i Palmer

Što se vi­še pri­bli­ža­va iz­la­zak na bi­ra­li­šta, sti­če se uti­sak da je sve ma­nja šan­sa da se opo­zi­ci­ja uje­di­ni i boj­ko­tu­je re­dov­ne iz­bo­re ko­ji nas oče­ku­ju na­red­nog pro­le­ća. Li­der Dve­ri Bo­ško Ob­ra­do­vić ju­če je iz­ja­vio da ni­ko ne­će spre­ča­va­ti iz­bo­re uko­li­ko bu­du re­gu­lar­ni, ali da ne­će „ćut­ke pre­ći” pre­ko ne­po­šte­nih iz­bo­ra i uko­li­ko vlast ne pri­hva­ti pre­po­ru­ke struč­nog ti­ma i zah­te­ve pro­te­sta „1 od 5 mi­li­o­na”.

Slič­na po­ru­ka sti­gla je i od Dra­ga­na Đi­la­sa, li­de­ra Stran­ke slo­bo­de i prav­de, a Na­rod­na stran­ka na­ja­vi­la je „ak­tiv­nu kam­pa­nju boj­ko­ta”. Me­đu­tim, ovo pi­ta­nje iza­zva­lo je ozbilj­nu po­de­lu u DS-u, dok je li­der PSG-a Ser­gej Tri­fu­no­vić pro­tiv­nik ide­je boj­ko­ta. Stra­te­gi­ja ne­iz­la­ska na bi­ra­li­šta ni­je bli­ska ni po­je­di­nim čla­no­vi­ma Dve­ri, a otvo­re­no joj se pro­ti­ve DSS, SPAS, LDP, LSV, SRS…

Ali ni­su sa­mo po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci iz re­do­va sa­me opo­zi­ci­je ono što ne ide na­ru­ku za­go­vor­ni­ci­ma boj­ko­ta. Ohra­bru­ju­će po njih ni­je zvu­ča­la ni naj­no­vi­ja po­ru­ka za­me­ni­ka po­moć­ni­ka ame­rič­kog dr­žav­nog se­kre­ta­ra za evrop­ska i evro­a­zij­ska pi­ta­nja Me­tjua Pal­me­ra. Zva­nič­nik Stejt de­part­men­ta re­kao je za Glas Ame­ri­ke da se SAD na­da­ju da će opo­zi­ci­ja u Sr­bi­ji od­u­sta­ti od boj­ko­ta iz­bo­ra i po­sti­ći do­go­vor o iz­bor­nim uslo­vi­ma. „Sva­ka­ko se to­me na­da­mo. Iz­bo­ri su mno­go bo­lji ka­da na nji­ma uče­stvu­ju sve par­ti­je. Va­žno je da gra­đa­ni Sr­bi­je ima­ju pra­vo na re­a­lan iz­bor. Na­da­mo se da će dve stra­ne mo­ći da se usa­gla­se i da će opo­zi­ci­ja uče­stvo­va­ti u iz­bor­nom pro­ce­su jer smo ih na to kon­stant­no i ohra­bri­va­li”, ka­zao je Pal­mer, ko­ji je za­pra­vo po­no­vio stav ko­ji je iz­neo pre oko me­sec da­na to­kom bo­rav­ka u na­šoj ze­mlji.

Na­kon ove iz­ja­ve ogla­sio se Dra­gan Đi­las, ko­ji je za Be­tu po­no­vio da, bez ob­zi­ra na po­sle­di­ce, osta­je pri­vr­žen ide­ji da u ze­mlji bez slo­bo­de i de­mo­kra­ti­je ne­ma ni iz­bo­ra. Do­dao je da će, u bor­bi za slo­bod­nu Sr­bi­ju, sa­mi iz­vo­je­va­ti po­be­du. „Od­lu­ku da boj­ko­tu­je­mo iz­bo­re, uko­li­ko se ne pri­hva­te zah­te­vi opo­zi­ci­je i pri­me­ne pre­po­ru­ke struč­nog ti­ma pro­te­sta ’1 od 5 mi­li­o­na’, do­ne­li smo u do­go­vo­ru s gra­đa­ni­ma i ona se ne mo­že pro­me­ni­ti”, na­veo je Đi­las.

Me­đu­tim, ana­li­ti­ča­ri su sa­gla­sni u oce­ni da bi boj­kot imao smi­sla je­di­no ka­da bi ga se sve opo­zi­ci­o­ne par­ti­je pri­dr­ža­va­le. Čak i ka­da bi se to de­si­lo, pi­ta­nje je ka­kve bi po­sle­di­ce ima­la ova od­lu­ka i ka­da bi efek­ti bi­li vi­dlji­vi. Na­ro­či­to ako se ima u vi­du da je me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca pri­zna­la re­zul­ta­te lo­kal­nih iz­bo­ra u Al­ba­ni­ji na ko­ji­ma je uče­stvo­va­la sa­mo So­ci­ja­li­stič­ka par­ti­ja ak­tu­el­nog pre­mi­je­ra Edi­ja Ra­me, ko­ja je for­mi­ra­la vlast u 60 op­šti­na, dok opo­zi­ci­ja od boj­ko­ta fak­tič­ki ni­je ima­la ni­ka­kvu ko­rist.

Po­li­ti­ko­log Bo­ban Sto­ja­no­vić za Po­li­ti­ku pak ka­že da efek­ti even­tu­al­nog boj­ko­ta ne mo­gu da bu­du vi­dlji­vi pre­ko no­ći. „Mno­gi sma­tra­ju da, uko­li­ko su iz­bo­ri u ne­de­lju, u po­ne­de­ljak ne­ko mo­že da do­đe i ka­že da su iz­bo­ri ne­va­že­ći, što se ne­će de­si­ti. Me­đu­tim, uko­li­ko sve opo­zi­ci­o­ne par­ti­je bu­du je­din­stve­ne u boj­ko­tu, si­gu­ran sam da će me­đu­na­rod­ni ak­te­ri uti­ca­ti na vlast da do­đe do pro­me­na do na­red­nih iz­bo­ra. To zna­či da bi efe­kat boj­ko­ta mo­gao da bu­de vi­dljiv 2024. go­di­ne”, ka­že Sto­ja­no­vić. Ka­da je u pi­ta­nju Pal­me­ro­va iz­ja­va da SAD ne po­dr­ža­va­ju boj­kot, Sto­ja­no­vić na­gla­ša­va da ona ja­sno po­ru­ču­je da me­đu­na­rod­ni ak­te­ri že­le sta­bil­nost. Me­đu­tim, na­sta­vlja, u tre­nut­ku ka­da ne­ma­te opo­zi­ci­ju na iz­bo­ri­ma ne­će­te ima­ti ni sta­bil­nost, ta­ko da će EU i SAD, u tom slu­ča­ju, si­gur­no in­si­sti­ra­ti da se po­stig­ne „mir u ku­ći”.

Ko­li­ko gra­đa­ni ve­ru­ju u boj­kot iz­bo­ra, ali i u iz­ja­ve o to­me, po­ka­za­lo je jul­sko is­tra­ži­va­nje agen­ci­je „Fak­tor plus”. Čak 74 od­sto is­pi­ta­ni­ka ne ve­ru­je da će opo­zi­ci­ja boj­ko­to­va­ti par­la­men­tar­ne iz­bo­re, a sa­mo 18 od­sto sma­tra su­prot­no. Na pi­ta­nje o mo­guć­no­sti do­go­vo­ra vla­sti i opo­zi­ci­je o iz­bor­nim uslo­vi­ma, 36 od­sto is­pi­ta­nih gra­đa­na sma­tra da će do­go­vor bi­ti po­stig­nut, a 32 od­sto sma­tra da će do do­go­vo­ra do­ći „ja­ko te­ško”. Sve­ga 28 od­sto mi­sli da do­go­vor ni­je mo­guć.

Bo­ban Sto­ja­no­vić, me­đu­tim, na­gla­ša­va da bi opo­zi­ci­ja tre­ba­lo da vo­di ak­tu­el­nu kam­pa­nju boj­ko­ta i u slu­ča­ju da ve­ći­na par­ti­ja ne iza­đe na iz­bo­re, a oni ko­ji iza­đu ne mo­gu se sma­tra­ti pra­vom opo­zi­ci­jom. „Pi­ta­nje je ko bi uop­šte pre­šao cen­zus u si­tu­a­ci­ji ka­da je­dan deo opo­zi­ci­je boj­ko­tu­je bi­ra­če. Mo­žda bi uje­di­nje­ni SzS ušao u skup­šti­nu, ali ne mi­slim da bi to us­peo PSG”, do­da­je Sto­ja­no­vić.

S dru­ge stra­ne, ana­li­ti­čar Bran­ko Ra­dun ju­če je na­pi­sao na „Tvi­te­ru” da bi boj­kot iz­bo­ra imao smi­sla sa­mo ako ga po­dr­ži ce­la opo­zi­ci­ja. „De­ve­de­se­te su po­ka­za­le da je boj­kot bio ne­u­spe­šan za one ko­ji boj­ko­tu­ju, a šan­sa za one ko­ji ni­su boj­ko­to­va­li za­to što ni­je bi­lo je­din­stva opo­zi­ci­je po ovom pi­ta­nju”, pro­ko­men­ta­ri­sao je Ra­dun.

Po­vo­dom iz­ja­ve Me­tjua Pal­me­ra, pred­sed­nik Cen­tra za spolj­nu po­li­ti­ku Dra­gan Đu­ka­no­vić iz­ja­vio je ju­če da je ame­rič­ki zva­nič­nik Me­tju Pal­mer po­slao po­ru­ku i pred­stav­ni­ci­ma vla­sti i opo­zi­ci­je da bi tre­ba­lo di­ja­lo­gom da do­đu do re­še­nja i iza­đu na pred­sto­je­će iz­bo­re. „Zva­nič­ni­ci SAD ima­ju taj stav već du­že vre­me i ne sma­tram da je neo­če­ki­va­no. Po­ru­ka je ja­sna da bi tre­ba­lo da do­đe do di­ja­lo­ga, a kom­pro­mi­som do re­še­nja”, za­klju­čio je Đu­ka­no­vić.

 

Autor Jelena Popadić

 

Izvor Politika, 03. avgust 2019.