Идеја о бојкоту избора нема међународну подршку

Све је већа вероватноћа да се опозиција неће ујединити око бојкота избора. Њено учешће на изборима прижељкује и Палмер

Што се ви­ше при­бли­жа­ва из­ла­зак на би­ра­ли­шта, сти­че се ути­сак да је све ма­ња шан­са да се опо­зи­ци­ја ује­ди­ни и бој­ко­ту­је ре­дов­не из­бо­ре ко­ји нас оче­ку­ју на­ред­ног про­ле­ћа. Ли­дер Две­ри Бо­шко Об­ра­до­вић ју­че је из­ја­вио да ни­ко не­ће спре­ча­ва­ти из­бо­ре уко­ли­ко бу­ду ре­гу­лар­ни, али да не­ће „ћут­ке пре­ћи” пре­ко не­по­ште­них из­бо­ра и уко­ли­ко власт не при­хва­ти пре­по­ру­ке струч­ног ти­ма и зах­те­ве про­те­ста „1 од 5 ми­ли­о­на”.

Слич­на по­ру­ка сти­гла је и од Дра­га­на Ђи­ла­са, ли­де­ра Стран­ке сло­бо­де и прав­де, а На­род­на стран­ка на­ја­ви­ла је „ак­тив­ну кам­па­њу бој­ко­та”. Ме­ђу­тим, ово пи­та­ње иза­зва­ло је озбиљ­ну по­де­лу у ДС-у, док је ли­дер ПСГ-а Сер­геј Три­фу­но­вић про­тив­ник иде­је бој­ко­та. Стра­те­ги­ја не­из­ла­ска на би­ра­ли­шта ни­је бли­ска ни по­је­ди­ним чла­но­ви­ма Две­ри, а отво­ре­но јој се про­ти­ве ДСС, СПАС, ЛДП, ЛСВ, СРС…

Али ни­су са­мо по­ли­тич­ки про­тив­ни­ци из ре­до­ва са­ме опо­зи­ци­је оно што не иде на­ру­ку за­го­вор­ни­ци­ма бој­ко­та. Охра­бру­ју­ће по њих ни­је зву­ча­ла ни нај­но­ви­ја по­ру­ка за­ме­ни­ка по­моћ­ни­ка аме­рич­ког др­жав­ног се­кре­та­ра за европ­ска и евро­а­зиј­ска пи­та­ња Ме­тјуа Пал­ме­ра. Зва­нич­ник Стејт де­парт­мен­та ре­као је за Глас Аме­ри­ке да се САД на­да­ју да ће опо­зи­ци­ја у Ср­би­ји од­у­ста­ти од бој­ко­та из­бо­ра и по­сти­ћи до­го­вор о из­бор­ним усло­ви­ма. „Сва­ка­ко се то­ме на­да­мо. Из­бо­ри су мно­го бо­љи ка­да на њи­ма уче­ству­ју све пар­ти­је. Ва­жно је да гра­ђа­ни Ср­би­је има­ју пра­во на ре­а­лан из­бор. На­да­мо се да ће две стра­не мо­ћи да се уса­гла­се и да ће опо­зи­ци­ја уче­ство­ва­ти у из­бор­ном про­це­су јер смо их на то кон­стант­но и охра­бри­ва­ли”, ка­зао је Пал­мер, ко­ји је за­пра­во по­но­вио став ко­ји је из­нео пре око ме­сец да­на то­ком бо­рав­ка у на­шој зе­мљи.

На­кон ове из­ја­ве огла­сио се Дра­ган Ђи­лас, ко­ји је за Бе­ту по­но­вио да, без об­зи­ра на по­сле­ди­це, оста­је при­вр­жен иде­ји да у зе­мљи без сло­бо­де и де­мо­кра­ти­је не­ма ни из­бо­ра. До­дао је да ће, у бор­би за сло­бод­ну Ср­би­ју, са­ми из­во­је­ва­ти по­бе­ду. „Од­лу­ку да бој­ко­ту­је­мо из­бо­ре, уко­ли­ко се не при­хва­те зах­те­ви опо­зи­ци­је и при­ме­не пре­по­ру­ке струч­ног ти­ма про­те­ста ’1 од 5 ми­ли­о­на’, до­не­ли смо у до­го­во­ру с гра­ђа­ни­ма и она се не мо­же про­ме­ни­ти”, на­вео је Ђи­лас.

Ме­ђу­тим, ана­ли­ти­ча­ри су са­гла­сни у оце­ни да би бој­кот имао сми­сла је­ди­но ка­да би га се све опо­зи­ци­о­не пар­ти­је при­др­жа­ва­ле. Чак и ка­да би се то де­си­ло, пи­та­ње је ка­кве би по­сле­ди­це има­ла ова од­лу­ка и ка­да би ефек­ти би­ли ви­дљи­ви. На­ро­чи­то ако се има у ви­ду да је ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца при­зна­ла ре­зул­та­те ло­кал­них из­бо­ра у Ал­ба­ни­ји на ко­ји­ма је уче­ство­ва­ла са­мо Со­ци­ја­ли­стич­ка пар­ти­ја ак­ту­ел­ног пре­ми­је­ра Еди­ја Ра­ме, ко­ја је фор­ми­ра­ла власт у 60 оп­шти­на, док опо­зи­ци­ја од бој­ко­та фак­тич­ки ни­је има­ла ни­ка­кву ко­рист.

По­ли­ти­ко­лог Бо­бан Сто­ја­но­вић за По­ли­ти­ку пак ка­же да ефек­ти евен­ту­ал­ног бој­ко­та не мо­гу да бу­ду ви­дљи­ви пре­ко но­ћи. „Мно­ги сма­тра­ју да, уко­ли­ко су из­бо­ри у не­де­љу, у по­не­де­љак не­ко мо­же да до­ђе и ка­же да су из­бо­ри не­ва­же­ћи, што се не­ће де­си­ти. Ме­ђу­тим, уко­ли­ко све опо­зи­ци­о­не пар­ти­је бу­ду је­дин­стве­не у бој­ко­ту, си­гу­ран сам да ће ме­ђу­на­род­ни ак­те­ри ути­ца­ти на власт да до­ђе до про­ме­на до на­ред­них из­бо­ра. То зна­чи да би ефе­кат бој­ко­та мо­гао да бу­де ви­дљив 2024. го­ди­не”, ка­же Сто­ја­но­вић. Ка­да је у пи­та­њу Пал­ме­ро­ва из­ја­ва да САД не по­др­жа­ва­ју бој­кот, Сто­ја­но­вић на­гла­ша­ва да она ја­сно по­ру­чу­је да ме­ђу­на­род­ни ак­те­ри же­ле ста­бил­ност. Ме­ђу­тим, на­ста­вља, у тре­нут­ку ка­да не­ма­те опо­зи­ци­ју на из­бо­ри­ма не­ће­те има­ти ни ста­бил­ност, та­ко да ће ЕУ и САД, у том слу­ча­ју, си­гур­но ин­си­сти­ра­ти да се по­стиг­не „мир у ку­ћи”.

Ко­ли­ко гра­ђа­ни ве­ру­ју у бој­кот из­бо­ра, али и у из­ја­ве о то­ме, по­ка­за­ло је јул­ско ис­тра­жи­ва­ње аген­ци­је „Фак­тор плус”. Чак 74 од­сто ис­пи­та­ни­ка не ве­ру­је да ће опо­зи­ци­ја бој­ко­то­ва­ти пар­ла­мен­тар­не из­бо­ре, а са­мо 18 од­сто сма­тра су­прот­но. На пи­та­ње о мо­гућ­но­сти до­го­во­ра вла­сти и опо­зи­ци­је о из­бор­ним усло­ви­ма, 36 од­сто ис­пи­та­них гра­ђа­на сма­тра да ће до­го­вор би­ти по­стиг­нут, а 32 од­сто сма­тра да ће до до­го­во­ра до­ћи „ја­ко те­шко”. Све­га 28 од­сто ми­сли да до­го­вор ни­је мо­гућ.

Бо­бан Сто­ја­но­вић, ме­ђу­тим, на­гла­ша­ва да би опо­зи­ци­ја тре­ба­ло да во­ди ак­ту­ел­ну кам­па­њу бој­ко­та и у слу­ча­ју да ве­ћи­на пар­ти­ја не иза­ђе на из­бо­ре, а они ко­ји иза­ђу не мо­гу се сма­тра­ти пра­вом опо­зи­ци­јом. „Пи­та­ње је ко би уоп­ште пре­шао цен­зус у си­ту­а­ци­ји ка­да је­дан део опо­зи­ци­је бој­ко­ту­је би­ра­че. Мо­жда би ује­ди­ње­ни СзС ушао у скуп­шти­ну, али не ми­слим да би то ус­пео ПСГ”, до­да­је Сто­ја­но­вић.

С дру­ге стра­не, ана­ли­ти­чар Бран­ко Ра­дун ју­че је на­пи­сао на „Тви­те­ру” да би бој­кот из­бо­ра имао сми­сла са­мо ако га по­др­жи це­ла опо­зи­ци­ја. „Де­ве­де­се­те су по­ка­за­ле да је бој­кот био не­у­спе­шан за оне ко­ји бој­ко­ту­ју, а шан­са за оне ко­ји ни­су бој­ко­то­ва­ли за­то што ни­је би­ло је­дин­ства опо­зи­ци­је по овом пи­та­њу”, про­ко­мен­та­ри­сао је Ра­дун.

По­во­дом из­ја­ве Ме­тјуа Пал­ме­ра, пред­сед­ник Цен­тра за спољ­ну по­ли­ти­ку Дра­ган Ђу­ка­но­вић из­ја­вио је ју­че да је аме­рич­ки зва­нич­ник Ме­тју Пал­мер по­слао по­ру­ку и пред­став­ни­ци­ма вла­сти и опо­зи­ци­је да би тре­ба­ло ди­ја­ло­гом да до­ђу до ре­ше­ња и иза­ђу на пред­сто­је­ће из­бо­ре. „Зва­нич­ни­ци САД има­ју тај став већ ду­же вре­ме и не сма­трам да је нео­че­ки­ва­но. По­ру­ка је ја­сна да би тре­ба­ло да до­ђе до ди­ја­ло­га, а ком­про­ми­сом до ре­ше­ња”, за­кљу­чио је Ђу­ка­но­вић.

 

Аутор Јелена Попадић

 

Извор Политика, 03. август 2019.